2001

Shenzhen Xian Jun Long Printing Co., Ltd.

2004

Qingdao Xian Jun Long Printing Co., Ltd.

2007

Guangzhou Xian Jun Long Printing Co., Ltd.

2009

Shenzhen Honghaixin Printing Products Co., Ltd

2012

Guizhou Xian Jun Long Printing Co., Ltd.

2016

Xi'an Wanli Pengcheng Printing Co., Ltd.

2017

Hubei Haohe Intelligent Packaging Technology Co., Ltd.

2017

Shenzhen Xianjunlong Color Printing Co., Ltd.

2019

Henan Xian Jun Long Intelligent Packaging Technology Co., Ltd.